Zostań przewodnikiem

Wspinaczka w Tatrach
Wspinaczka w Tatrach
fot. Jakub Radziejowski
Wspinanie w Alpach fot. Jakub Radziejowski
W Dolomitach

UWAGA! Podajemy terminy egzaminów wstępnych. Wspinanie lodowe – 8-9.01 Narty – 12-13.02. Do 31.12 czekamy na zgłoszenia kandydatów. Przypominamy, że w obu egzaminach mogą wziąć udział także osoby, które nie mają szans na uzupełnienie wymaganego wykazu przejść do czasu rozpoczęcia kursu (wrzesień 2019, taki jest ostateczny termin – patrz wymagania poniżej), ale chcą zobaczyć, jaki poziom jest wymagany.  Zdany egzamin jest ważny przez 3 lata, czyli również na kolejny planowany kurs – na rok 2022.

Informacje dotyczące wymaganego poziomu technicznego i doświadczenia górskiego kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego na kurs przewodnicki PSPW.   Egzamin wstępny składa się z następujących elementów:

 1. Test na drodze skalnej o trudnościach co najmniej V+, w butach na raki półautomatyczne
 2. Test na drodze skalnej o trudnościach co najmniej VII, w butkach wspinaczkowych
 3. Test na lodzie – techniki tradycyjne z jednym czekanem, lodowy i mikstowy tor przeszkód
 4. Test na lodzie i mikscie – technika frontalna z dwoma czekanami (dziabkami)
 5. Test narciarski, kompetencja dla każdego rodzaju śniegu, w każdym terenie
 6. Test kondycyjny (np. podejście na nartach z Kuźnic na Kasprowy Wierch)

Wykaz przejść Aby rozpocząć szkolenie, kandydat musi przedstawić wykaz (z podaniem dat i partnerów) co najmniej 35 zróżnicowanych przejść górskich, w trakcie których kandydat prowadził minimum połowę drogi oraz odbytych w okresie co najmniej 3 lat i spełniających następujące kryteria:

 1. Mikst, śnieg i lód (co najmniej 15 dróg):
 • Co najmniej 10 dróg, z których 5 musi być o trudnościach co najmniej D (lub adekwatnych w innych skałach) i różnicy wzniesień minimum 800 metrów. Co najmniej 3 drogi z tej kategorii muszą wiązać się podejściami i zejściami w terenie lodowcowym. W tej kategorii akceptowane są przejścia zimowe (1 grudnia – 30 kwietnia) następujących ścian tatrzańskich:
 1. Północna ściana Małego Kieżmarskiego Szczytu (maksymalnie jedna droga), drogi o trudnościach V+ lub więcej
 2. Północna ściana Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego (maksymalnie jedna droga), drogi o trudnościach V+ lub więcej
 3. Północna ściana muru Ganek/Rumanowy/Żłobisty (maksymalnie dwie drogi, które nie mogą być na tym samym szczycie), drogi o trudnościach V+ lub więcej
 • Z pozostałych 5 dróg mikstowych (wszystkie powyżej V i co najmniej 200m długości) przynajmniej 2 muszą wiązać się podejściami i zejściami w terenie lodowcowym, a 2 muszą mieć trudności co najmniej VI.
 • 5 lodowych dróg (powyżej 100m), w tym co najmniej 3 powyżej 300 metrów i o wycenie WI4+ lub więcej.
 • Informacja dodatkowa numer 1: W tej kategorii nie akceptujemy dróg które z przyczyn obiektywnych straciły swoją przewodnikową wycenę powagi – np. Filar Frendo na Aiguille du Midi (bliskość kolejki). Ostateczna decyzja będzie należała do komisji weryfikującej zgłoszenia.
 1. Skała (co najmniej 20 dróg):
 • Co najmniej 10 dróg o różnicy wzniesień minimum 400 metrów (lub co najmniej 15 wyciągów, przy drogach idących w skos lub w poprzek ścian), o minimalnej trudności VII- i konieczności osadzania własnej asekuracji przynajmniej na części drogi.
 1. Z przynajmniej 5 powyższych dróg podejście i zejście powinno mieć charakter lodowcowy.
 2. Pozostałe drogi muszą mieć charakter górski (odpadają wszystkie wielowyciągowe rejony w stylu Paklenica, Kalymnos, Hollental etc.)
 3. Zejście przynajmniej z 5 dróg powinno odbywać się drogą inną niż wejście (nie zjazdami).
 • Z pozostałych co najmniej 10 dróg skalnych, przynajmniej 5 musi mieć minimalne trudności VII i co najmniej 150m (lub co najmniej 5 wyciągów, przy drogach idących w skos lub w poprzek ścian) i konieczności osadzania własnej asekuracji przynajmniej na części drogi.
 • Przynajmniej 5 dróg musi być pokonanych w twardych butach (mogą to być fragmenty jakiś innych dłuższych dróg), terenu pokonanego w twardych butach musi być co najmniej 150m, a jego trudności muszą być co najmniej w stopniu IV.
 • Informacja dodatkowa numer 2: Ponieważ pojawiły się zapytania, jak przyjęliśmy przeliczać stopień VII- na skalę francuską, informujemy, że chodziło nam o przelicznik VII- to 6b, VII to 6b+.

UWAGA OGÓLNA Może się zdarzyć, że dana droga spełnia kilka z powyższych kryteriów, w takim przypadku, pamiętajmy, że w wykazie musi się znaleźć 35 dróg. Minimalnymi kryteriami dla dróg skalnych wielowyciągowych (poza tymi pokonywanymi w twardych butach) jest stopień VI+, dla dróg lodowych WI4.

 
 1. Ski-tury:
 • Co najmniej 10 dni/wycieczek o przewyższeniu minimum 1200 metrów, z czego minimum 5 w terenie lodowcowym. W tym przynajmniej jeden trawers minimum 3 dniowy, (może być w oparciu o schroniska) dzienne przewyższenie 1200m.
 • Najciekawsze zjazdy off-piste 

 

 1. Arkusz

Wykaz przejść wspinaczkowych i tur oraz zjazdów narciarskich należy dostarczyć w formie uzupełnionego arkusza. Inne formy przedstawienia swojego dorobku górskiego nie będą brane pod uwagę. Link do pobrania arkusza kalkulacyjnego TUTAJ

Instrukcja wpisywania przejść do arkusza:

– Prosimy o trzymanie się porządku arkusza i wpisywanie tylko przejścia, które spełniają wymagania w danym segmencie/tematyce. Inne przejścia np. wpisane drogi łatwiejsze niż podane minimum w danym dziale nie będą brane pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku.

– Droga/przejście, przy której będzie brakowało „cyferek”: trudności skalnych, trudności lodowych itp. nie będzie brana pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku.

– Formularz jest w wersji „do edycji” ale prosimy o nie zmienianie części stałej arkusza.

 

      5. Informacje dodatkowe

a) Na wykazy (w formie uzupełnionego formularza, wysłanego wraz z e-mailem zgłoszeniowym na adres kt@pspw.pl) czekamy do 31 grudnia 2018 roku. Osoby, które doślą swój wykaz będą informowane o egzaminach lodowych i narciarskich, które zostaną zorganizowane w lutym/marcu 2019 roku. Egzamin skalny będzie miał miejsce w maju/czerwcu (jeśli oczywiście będzie odpowiednia liczba chętnych).  b) Do egzaminów wstępnych można przystąpić bez kompletnego wykazu przejść, ale jeśli kandydat myśli poważnie o najbliższym kursie, to sugerujemy by przedstawiony wykaz miał na tyle niewielkie braki, że uzupełnienie ich przed rozpoczęciem kursu jest realne. Skompletowanie pełnego wykazu przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia jest absolutnie konieczne. Ryzyko, związane z poniesieniem kosztu egzaminów bez gwarancji realizacji wykazu przejść i co za tym idzie – rozpoczęcia kursu – leży całkowicie po stronie kandydata. Jeśli realizację wykazu uniemożliwią obiektywne czynniki, a kandydat zdał wszystkie egzaminy, to bez kompletnego wykazu przejść rozpoczęcie szkolenia nie będzie możliwe. Możliwy jest udział w egzaminie tylko w celu zapoznania się z ich poziomem i naszymi wymaganiami. W tym przypadku, chęć udziału w egzaminie należy zgłosić również do 31 grudnia. c) Zaliczony egzamin jest ważny przez 3 lata, jeśli w tym okresie będzie organizowany nowy kurs, a kandydat zgromadzi wymagany wykaz, to może przystąpić do szkoleń. d) Kandydaci na przewodników, pod rygorem wykluczenia ze szkolenia, zobowiązani są do zaprzestania jakiejkolwiek komercyjnej działalność górskiej wybiegającej poza posiadane uprawnienia lub lokalne przepisy w miejscu działania. Zastrzeżenie to obowiązuje od dnia wysłania wykazu. Zainteresowanych prosimy o kontakt, by nie było nieporozumień w tym temacie. e) informacje ogólne o kursie (mogą ulec drobnym zmianom): Suma dni szkolenia prowadzącego do uzyskania uprawnień międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego IVBV/UIAGM wynosi około 90 dni. Zajęcia odbywają się w formie bloków o długości od 3 do 10 dni.W trakcie szkolenia niektóre bloki kończą się egzaminami cząstkowymi, kurs kończy się egzaminami aspiranckimi, a po odbyciu obowiązkowych praktyk, całość szkolenia kończy się egzaminem przewodnickim. Dodatkowe informacje co do kursu, dostaną osoby, które się na niego zakwalifikują. Cena kursu zależy od liczby uczestników. Przez ostatnie 3 kursy wynosiła ona plus minus 19-25 tysiące złotych, do tego dochodzi koszt egzaminów i koszty utrzymania na wyjazdach. f) W trakcie trwania kursu, kandydat musi dodatkowo zrealizować następujący wykaz wspinaczkowo/narciarski:

 • Część aspirancka:

4 drogi o długości minimum 600 metrów i trudnościach, co najmniej VI. Może być lato, może być zima. Może być skała, mikst albo lód. Jedna z nich w górach lodowcowych (może być skalna, ale muszą być elementy lodowcowe podczas podejścia lub zejścia.) 8 skitur, każda o łącznym przewyższeniu, co najmniej 1200 metrów. Mogą być w Tatrach, choć zachęcamy do działania w Alpach. Jedyna uwaga – nie liczą się deniwelacje po trasach narciarskich (czyli np. okolica Kasprowego odpada).

 • Część przewodnicka

2 drogi o długości minimum 600 metrów i trudnościach, co najmniej VI. Może być skała, lód, mikst itd, ale jedna z nich musi mieć elementy lodowcowe. 6 tur o łącznym przewyższeniu, co najmniej 1200 metrów, bez deniwelacji po trasach.  W sumie – żeby podejść do egzaminu końcowego  – trzeba przedstawić łączną listę 6 dróg, z czego 2 w górach lodowcowych i 14 tur narciarskich zrobionych po zdaniu pierwszego z egzaminów aspiranckich. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kt@pspw.pl